khurramvirani.com

28 dối tượng trong dường day danh bạc hang tram tỷ Fun88 bị truy tố | Phap luật

S? ti?n c? b?c giao d?ch qua các tài kho?n này lên ??n hàng tr?m t? ??ng.

Theo k?t lu?n ?i?u tra, Toàn tr??c ?ây là thành viên tích c?c c?a trang m?ng c? b?c M88, ?ã b? B? Công an ?ánh s?p. ?? núp bóng tinh vi ho?t ??ng, Toàn thành l?p công ty CP truy?n thông FAM, v?i gi?y phép ???c c?p là qu?ng cáo, marketing qua m?ng Internet.

Toàn s? d?ng các tài kho?n ?? chuy?n ti?n cho nhà cái ? n??c ngoài; ??ng th?i thanh toán ti?n c? b?c cho các con b?c trong n??c. Trong th?i gian là chân r?t c? b? c?a M88, Toàn thi?t l?p ???ng dây ?ánh b?c c?c l?n thông qua trang m?ng khác, là Fun88… Con b?c mu?n tr? thành thành viên trang Fun88 ph?i chuy?n ti?n b?ng ngo?i t? hay ti?n Vi?t Nam vào tài kho?n cho Toàn, r?i ???c c?p m?t tài kho?n trên trang c? b?c trên, có s? ti?n ?o t??ng ???ng, dùng ?? ?ánh b?c. . Có 59 tài kho?n ngân hàng c?a nhân viên công ty CP truy?n thông FAM ???c Toàn s? d?ng vào m?c ?ích c? b?c. Toàn ???c xác ??nh là giám ??c công ty CP truy?n thông FAM (tr? s? ? m?t tòa nhà trên ???ng ?inh Tiên Hoàng, ph??ng ?a Kao, qu?n 1, TPHCM).

27 ng??i có liên quan ??n ???ng dây ?ánh b?c này b? ?? ngh? truy t? v? t?i “?ánh b?c”, trong ?ó không ít b? can là gi?i trí th?c, công ch?c Nhà n??c…

???c bi?t giao di?n trang Fun88 có nhi?u ngôn ng? khác nhau, ng??i ch?i có th? ??t c??c ? t?t c? các môn c? b?c và có th? ?ánh b?c tr?c ti?p v?i nhau. Gi?a n?m 2012, Toàn chuy?n giao quy?n ?i?u hành công ty cho ng??i em h? là V? Vi?t H?i (SN 1985, ng? qu?n Bình Th?nh) nh?ng th?c ch?t v?n ?i?u hành t?t c? m?i ho?t ??ng.

Theo k?t qu? ?i?u tra, ???ng dây ?ánh b?c qua m?ng Fun88 có hàng ngàn con b?c tham gia trên c? n??c, trong ?ó không ít con b?c là gi?i trí th?c, doanh nhân, ng??i giàu có…

C?m ??u t? ch?c ???ng dây ?ánh b?c tr?c tuy?n là Ph?m Huy Toàn (SN 1977, ng? qu?n Bình Th?nh, TPHCM, có 1 ti?n án t?i “l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n”) b? ?? ngh? truy t? v? t?i “t? ch?c ?ánh b?c”.

Th?c t? l?y danh ngh?a này, Toàn tuy?n nhân viên, yêu c?u m?i ng??i dùng gi?y t? cá nhân m? 5 – 6 tài kho?n ngân hàng r?i có gi?y ?y quy?n cho Toàn s? d?ng các tài kho?n này


Posted by admin on May 20th, 2015 :: Filed under Uncategorized
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.